Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw. 

 

1. Na plac zabaw nie powinny być przyprowadzane dzieci chore z objawami chorobowymi (dotyczy to także opiekunów). 

2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny. 

3. W przypadku duzej liczby uczestników i opiekunów na placu oraz braku możliwości utrzymywania odpowiednego dystansu zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie. 

4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalajace na utrzymanie higieny dziecka (np. chusteczki do umycia rąk) oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad chigieny (np. unikanie bliskiego kontaktu z innymi dziećmi, kasłanie/kichanie do chusteczki -  nie na inne dzieci). 

5. Należy bezwzglednie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdowrazowo po zakończeniu zabawy na placu zabaw. 

6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem osób z istonymi problemami zdrowotnymi i/lub powyżej 60 roku życia. 

7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy. 

8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw. 

9. Jeżeli dziecko korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały umyte z użyciem detergentu lub wyprane.